Pressmeddelanden

RFSL

Välkommen till RFSL Uppsalas nyhetsarkiv – läs översikten för varje artikel eller klicka de röda länkarna för att direkt ladda ner en PDF version.

 • Svar Kommunfullmäktige

  05 okt 2020 – Svar Kommunfullmäktige

  I besvarande efter kommunfullmäktige den 5e oktober 2020 vill vi på RFSL Uppsala med stor glädje uttrycka vår tacksamhet till motionärerna Stina Jansson och Lovisa Johansson m.fl. (samtliga Fi) för deras arbete tillsammans med tidigare sittande styrelse för att driva på frågan om långsiktigt partnerskap mellan Uppsala kommun och RFSL Uppsala. För föreningens del innebär detta förhoppningsvis ett säkerställande av framtida funktioner och överlevnaden på lång sikt.

  RFSL Uppsala som förening tar starkt avstånd från de grova påhoppen som yttrades från KD, SD samt en partilös under debatten på måndagskvällen. I skuggan av dessa påståenden så ser vi avtal och transparens som verktyg för att skingra dessa idéer som tidigare sagda parter yttrat.

  RFSL Uppsala skulle även vilja ge en eloge till Fredrik Ahlstedt (M), Linda Eskilsson (MP), Eva Christiernin (S), Artemis Lumarker (V) samt Pavlos Cavelier Bizas (S) för deras yttranden vid debatten i frågan under kvällen den 5:e oktober 2020.

  Vi på RFSL Uppsala ser fram emot detta samarbete och ser det som en god möjlighet för alla HBTQIA+ personer i Uppsala kommun.

 • Transmission Hösten 2020

  – Transmission Hösten 2020

  Är du eller någon du känner trans och i behov av kläder?

  Nu har vi fått in donationer av kläder till Transmissionen. Det är kläder skänkta till oss från allmänheten och för närvarande är det främst feminina kläder.

  Vill du veta mer om kläderna som finns tillgängliga och komma för att kolla/testa?

  Vi ber er då att anmäla intresse till uppsala@rfsl.se eller till vår Facebook.
  Detta för att göra utdelningen så säker som möjligt ur en Covid-19 synpunkt.

   

 • Nytt hopp för Uppsala hbtq-psykologmottagning!

  – Nytt hopp för Uppsala hbtq-psykologmottagning!

  Idag den 19 juni presenterade SKL (Sveriges kommuner och landsting) och regeringen en förnyad överenskommelse på 1,16 miljarder kronor för att arbeta med psykisk ohälsa, varav 42 610 280 kronor kommer att fördelas till Region Uppsala. Detta är samma överenskommelse som 2018 bland annat ledde till finansieringen av Uppsala hbtq-psykologmottagning – Sveriges första psykologmottagning med specialistkompetens i hbtq-psykologi, som drevs under sex månader av RFSL Uppsala.

  Sedan årsskiftet har Uppsala hbtq-psykologmottagning varit nedlagd, som en följd av att överenskommelsen mellan SKL och regeringen legat vilande och att Region Uppsala själva inte finansierat verksamheten från annat håll. Att överenskommelsen nu återigen drar igång innebär att det finns ett nytt hopp för en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  I årets överenskommelse lyfts hbtq-personer och transpersoner fram som prioriterade målgrupper, vilket är i linje med det aktuella forskningsläget kring hbtq-personers psykiska ohälsa, misstro till vården och suicidrisk. Även för Region Uppsala är detta en uttalad riskgrupp i sitt suicidpreventiva arbete. Dessutom betonar överenskommelsen vikten av den specialiserade vården. Bland annat nämns att evidensbaserade behandlingsmetoder inte används i tillräcklig utsträckning i landet. Detta går hand i hand med Uppsala hbtq-psykologmottagning, som med sin grund i hbtq-psykologi var den första psykologmottagningen i Sverige som arbetade med evidensbaserade behandlingsmetoder för att bemöta just hbtq-personers psykiska ohälsa och minoritetsstress. Detta är ett kompetensområde som är stort i många andra länder men där Sverige tyvärr fortfarande ligger efter.

  Från vår utvärdering av verksamheten 2018 kan vi se att Uppsala hbtq-psykologmottagning varit mycket framgångsrik. Hbtq-psykologmottagningen fullbokades redan under den första verksamhetsmånaden, och i frågor kring tillgänglighet, bemötande, delaktighet och förtroende samt nöjdhet fick Uppsala hbtq-psykologmottagning mellan 8,9 och 9,9 i medelvärde på samtliga frågor av besökanden, där 10 var högsta betyg. Det går även att se att hbtq-psykologmottagningen, trots glesa kontakter, överlag få tillfällen samt en begränsad verksamhetstid, ledde till en mindre grad av depressionssymptom och en ökad livstillfredsställelse. Mottagningen har alltså både nått ut till målgruppen och visat på ett gott resultat på en mycket kort tid. Även allmänheten har visat ett stort intresse av en hbtq-psykologmottagning i Uppsala. Inför uppstarten 2018 samlades nästan 27 000 kronor in via donationer, och efter nedläggningen vid årsskiftet har över 3 400 personer skrivit under vår namninsamling för att rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  Det är just nu för tidigt för att veta hur dessa medel kommer att fördelas av regionen, men vi i RFSL Uppsala hoppas innerligt att Uppsala hbtq-psykologmottagning nu får möjlighet att starta upp igen och fortsätta sin livsviktiga verksamhet. En fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning är en viktig del i RFSL Uppsalas regionpolitiska program och föreningens högst prioriterade verksamhetsmål för 2019. Även nationellt lyfter RFSL behovet av specifika hälsofrämjande insatser för hbtqi-personer i hela landet.

  Under våren har vi i RFSL Uppsala varit i kontakt med Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet och diskuterat det stora behovet av specialiserad vård som bygger på hbtq-psykologi, och hoppas nu att partierna tar chansen med dessa tilldelade medel att återuppliva den verksamhet vi tillsammans startade upp 2018.

 • RFSL Uppsalas kommunpolitiska program

  – RFSL Uppsalas kommunpolitiska program

  På årsmötet 2019 antog RFSL Uppsala ett kommunpolitiskt program, som överlämnades till kommunstyrelsen den 29 mars.

  2015 kom Uppsala kommun på delad 34:e plats i RFSL:s kommunundersökning. Vi har kommit en bit sedan dess, men det finns onekligen saker vi har kvar att göra innan vi kan tävla om förstaplatsen. Där behövs både civilsamhället och kommunen, framförallt tillsammans.

  Detta kommunpolitiska program innehåller fyra områden där hbtqi-personers rättigheter behöver stärkas i Uppsala kommun.

  Klicka på rubriken för att ta del av programmet!

 • RFSL Uppsalas regionpolitiska program

  21 mar 2019 – RFSL Uppsalas regionpolitiska program

  På årsmötet 2019 antog RFSL Uppsala ett regionpolitiskt program, som överlämnades till regionstyrelsen den 14 mars.

  RFSL Uppsala vill att Uppsala län ska vara ledande i hbtqi-frågor. Där behövs civilsamhället, regionen och kommunerna, framförallt tillsammans.

  Detta regionpolitiska program innehåller fyra områden där hbtqi-personers rättigheter behöver stärkas i Region Uppsala.

  Klicka på rubriken för att ta del av programmet!

 • Rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning

  15 mar 2019 – Rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning

  Vi har nu startat en namninsamling för att uppmana Region Uppsala att rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning. Klicka här för att komma till namninsamlingen, eller på rubriken för att läsa slutrapporten från Uppsala hbtq-psykologmottagning.


  Under andra halvan av 2018 startade RFSL Uppsala, med stöd från Region Uppsala, Sveriges första och enda psykologmottagning med specialistkompetens i hbtq-psykologi/psykoterapi som drevs helt av legitimerade kliniska psykologer. På grund av ett förändrat ekonomiskt läge nationellt har Region Uppsala nu beslutat att inte från eget håll finansiera en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning. Mottagningen har därför legat nedlagd sedan årsskiftet.

  Redan under den första verksamhetsmånaden fullbokades hbtq-psykologmottagningen, trots hbtq-personers generellt stora misstro till vården. I slutet av 2018 utvärderade RFSL Uppsala mottagningen, där besökanden fick svara på frågor kring tillgänglighet, bemötande, delaktighet och förtroende samt nöjdhet. Frågorna fick mellan 8,9 och 9,9 i medelvärde på samtliga frågor, där 10 var högsta betyg. Det går även att se att mottagningen, trots glesa kontakter, överlag få tillfällen samt en väldigt begränsad verksamhetstid, ledde till en mindre grad av depressionssymptom och en ökad livstillfredsställelse. Mottagningen har alltså både nått ut till målgruppen och visat på ett gott resultat på en mycket kort tid. Jämför detta med att 62% av svenska transpersoner uppger att de drar sig för att besöka vården, trots att 59,5% av svenska vårdgivare i samma undersökning genomgått utbildning i transfrågor. Enbart kompetenshöjande åtgärder, trots vikten av att förbättra hela vården, räcker alltså inte till.

  På grund av hbtq-personers generellt höga psykiska ohälsa, suicidrisk och misstro till vården anser vi att det är bekymmersamt att inte se över en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning när mottagningen redan visat på goda resultat. Vi vädjar därför till Region Uppsala att ändra sitt beslut och hitta en lösning för att rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  Uppsala hbtq-psykologmottagning var Sveriges första psykologmottagning som byggde på specialistkompetens och evidensbaserade metoder för att arbeta med just hbtq-personers psykiska ohälsa och minioritetsstress. Region Uppsala har inte råd att låta den kompetensen och de goda resultaten gå till spillo.

 • RFSL Uppsalas sammanfattning av RFSL:s valrapport 2018

  17 aug 2018 – RFSL Uppsalas sammanfattning av RFSL:s valrapport 2018

  Under EuroPride i Stockholm släppte RFSL sin valrapport (hbtq-rösta.nu), som kartlägger hur partierna har röstat i hbtq-frågor och hur partiernas riksdagskandidater tycker i viktiga hbtq-frågor framöver. Nu har RFSL Uppsala tagit fram en sammanfattning på valrapporten som fokuserar på kandidaterna i Uppsala valkrets.


  Precis som vårt förbund är RFSL Uppsala en partipolitisk obunden, men högst politisk förening. Utöver vårt påverkansarbete vi bedriver gentemot bl.a. kommun och region bedriver vi en mängd olika verksamheter. Bland annat anordnar vi en mängd regelbundna sociala och stöttande träffar, arrangerar Uppsalas årliga pridefestival WelcomeOUT, håller i utbildningar och skolinformation, ger asylrådgivning till hbtq-asylsökande, erbjuder svenskakurser för nyanlända hbtq-personer och är nu i uppstarten av Uppsalas hbtq-psykologmottagning. Vi har en avdelning att vara stolt över, med verksamheter som alla bygger på ett uppdrag och politiskt ställningstagande; att stärka hbtq-personers rättigheter.

  I detta uppdrag ser jag det som en självklarhet att belysa våra frågor inför valet, och hur våra partier ser på de frågorna.

  Tillsammans med den fullständiga rapporten (hbtq-rösta.nu), sammanfattningen du kan läsa här och politikerutfrågningen den 21 augusti, hoppas jag att vi kan förenkla för väljare i Uppsala valkrets att hbtq-rösta på samtliga tre nivåer. Jag rekommenderar också starkt att ta del av partiledardebatten från EuroPride i Stockholm och den hbtq-politiska debatten från Syregården i Almedalen – som båda går att se online.

  Som vår förbundsordförande nämner är de enda vi inte samarbetar med eller pratar med i vårt påverkansarbete Sverigedemokraterna – de har inte stöttat en enda hbtq-reform den senaste mandatperioden och ställer sig inte bakom något av våra ställningstaganden. Med samtliga övriga partier som nämns i denna sammanfattning ser jag fram emot att även efter valet fortsätta bygga en relation. 2015 kom Uppsala kommun på delad 34:e plats i RFSL:s kommunundersökning. Vi hoppas att vi har kommit en bit sedan dess, men det finns onekligen saker vi har kvar att göra innan vi kan tävla om förstaplatsen. Där behövs både civilsamhället och kommunen, framförallt tillsammans. Detsamma gäller såklart även på regionnivå.

  Tillsammans är jag övertygad om att vi i Uppsala, om vi arbetar tillsammans och prioriterar arbetet, kan bli en föregångare i Sverige i hbtq-frågor. Det är den visionen jag vill att vi alla delar.

  Vi är alla med och bygger både Uppsalas och Sveriges framtid.
  Saga Joakim Karlsson,
  ordförande RFSL Uppsala

 • RFSL Uppsala anställer hbtqi*-kompetent psykolog

  23 maj 2018 – RFSL Uppsala anställer hbtqi*-kompetent psykolog

  2018-06-20 – Denna tjänst är tillsatt.

  Den idéella föreningen RFSL Uppsala, som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, har i veckan fått medel från Region Uppsala för att för första gången anställa en legitimerad och hbtqi-kompetent psykolog (50% omfattning).

  RFSL Uppsala har idag en hel del sociala träffar, dit deltagare ofta söker sig för stöd. Detta sker vanligtvis i formen av gruppträffar, men volontärer som håller i dessa träffar har ibland även privata stödsamtal med medlemmar. Genom vår verksamhet har vi även sett ett stort behov av professionellt, hbtqi-kompetent stöd samt terapi, en insats som vi ser inte helt når ut till målgruppen idag i Uppsala.

  Liknande initiativ i städer som Göteborg och Örebro har varit mycket lyckade, och vi hoppas att detta inte bara ska säkerställa att medlemmar kan få hbtqi-kompetent vård; det uttalade målet är att satsningen även leder till att personer som idag inte söker sig till vården på grund av bristande tillit ska våga söka sig till oss, eller när den befintliga vården inte är välanpassad eller ger ett korrekt bemötande. Också hbtqi-personer som av ekonomiska eller administrativa skäl inte kan nyttja den allmänna vården får här den hjälp de behöver.

  Bakgrund

  RFSL Uppsala har utformat tjänsten tillsammans med Maria Kindstedt, legitimerad psykolog och specialist på hbtq-frågor inom psykiatri. Maria Kindstedt skriver i sin forskningsansökan; “Socialstyrelsen senaste studie (2016) visar att risken för ångest och depression är dubbelt så hög bland vuxna hbtq-personer som hos resterande befolkning. Bland yngre kvinnor i hbtq-gruppen är risken för alkoholmissbruk sju gånger högre än bland övriga befolkningen. Även mortaliteten är högre i hbtq-gruppen på grund av suicid och HIV/AIDS. Det finns även en större prevalens av allvarligare sjukdomar som psykos samt ett större bruk av psykofarmaka.

  Tidigare studier från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor visar att 25% av unga homo- och bisexuella kvinnor försökt ta sitt eget liv. I dessa studier rapporterar 65% av unga kvinnor och 48% av unga män att de har blivit bemötta på ett dåligt sätt inom sjukvården och har ett lågt förtroende för vården.

  I en jämförande studie 2017 mellan fem olika länder i Europa (Sverige, Spanien, Polen, Serbien och Georgien) visade det sig att transpersoner i Sverige mådde näst sämst. Endast transpersoner i Georgien rapporterade sämre hälsa. I denna studie angav 62% av de svenska svaranden att de drar sig för att besöka vården. Detta trots att 59,5% av svenska vårdgivare som svarat på enkäten genomgått utbildning kring transfrågor; en klart högre andel än övriga länder som deltog i studien. RFSL gick i samband med studien ut med ett pressmeddelande och kommenterade att 5% av Sveriges befolkning anger sin hälsa som dålig i stort, jämfört med de 39% transpersoner som i studien rapporterade sin hälsa som dålig i stort. I pressmeddelandet lyfts en efterfrågan av yngre specialistläkare och psykologer som är mer lämpade och kunniga kring trans (hbtq).”

  RFSLs rapport Förtroende att stärka visar även den på en stor misstro (ca 25%) och osäkerhet (ytterligare ca 15%) mot sjukvården hos hbtq-personer. Hos transpersoner var misstron i rapporten ännu högre, ca 40%.

   

  * I hbtqi inkluderar vi samtliga med normbrytande romantisk läggning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och/eller könskaraktäristiska

 • RFSL Uppsala anställer kanslipersonal

  23 maj 2018 – RFSL Uppsala anställer kanslipersonal

  Denna tjänst är redan tillsatt

  Den idéella föreningen RFSL Uppsala, som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, har i veckan fått medel från Region Uppsala för att för första gången anställa kanslipersonal (40% omfattning).

  De senaste åren har föreningen sett en kraftig expansion. Många av initiativen som finns idag är självorganiserade med hjälp av volontärer, men storleken på föreningen innebär ändå ett större administrativt arbete än tidigare. Styrelsen i RFSL Uppsala ser att en kanslitjänst kommer att innebära att verksamheten som finns idag blir hållbar på sikt, och är en nödvändighet för framtida expansion.

  Kanslipersonalen på RFSL Uppsala kommer bl.a. att arbeta med kommunikation och information, samordning av utbildningverksamheten, ekonomi samt att stötta styrelsen och övrig verksamhet i föreningen.
  Förutom att göra föreningens verksamhet och volontärers engagemang hållbara genom avlastning kommer en kanslitjänst innebära en hel del andra positiva förändringar. Bl.a. kommer det möjliggöra en stärkt samverkan med aktörer som är verksamma under ordinarie arbetstider, däribland regionen, Uppsala läns kommuner samt likasinnade föreningar som redan idag har kanslipersonal. I arbetsbeskrivningen finns det också med att den anställde ska verka för en stark hbtqi-rörelse för unga i Uppsala län.

  Medlen som har getts gäller till slutet av 2018, men föreningen hoppas på att goda uppvisade resultat kommer innebära möjlighet till fortsatt stöd från Region Uppsala för denna tjänst.

 • RFSL Uppsala anställer Newcomers-organisationsutvecklare

  23 maj 2018 – RFSL Uppsala anställer Newcomers-organisationsutvecklare

  Denna tjänst är redan tillsatt

  Den idéella föreningen RFSL Uppsala, som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, har fått medel från Länsstyrelsen för att för första gången anställa personal för att stärka vårt Newcomersinitiativ (20% omfattning).

  Newcomers har under flera år varit en viktig del av RFSL Uppsala, vilket inte minst syns i vår pridefestival WelcomeOUT, som har haft ett uttalat Newcomers-fokus. Förra året inledde vi även ett samarbete med Patrick Bazanye, och i år har vi startat med Newcomers-träffar varje tisdag och till och med en kurs i vardagssvenska tillsammans med Studiefrämjandet.

  Med de medel vi fått från Länsstyrelsen kommer vi kunna kraftigt stärka och utöka den verksamhet vi har för Newcomers. Vi kommer att kunna nå ut bättre, stötta bättre och arbeta bättre för Newcomers rättigheter!

 • Storsatsning på skolinformation

  19 apr 2018 – Storsatsning på skolinformation

  Den ideella föreningen RFSL Uppsala gör i år en storsatsning på den volontärdrivna skolinformationen, en särskilt aktuell satsning då Skolinspektionen i år rapporterar om “Stora brister i undervisningen om normer och HBTQ-frågor” i landets skolor.

  I satsningen går RFSL Uppsala från att ha 1 aktiv skolinformatör till hela 7. Syftet med skolinformationen är att nå ut till högstadie- och gymnasieklasser över hela länet och utbilda i frågor som berör hbtq, normer och samhällsstrukturer. Satsningen innebär, förutom rekrytering av 2 tidigare skolinformatörer, att ytterligare 4 informatörer nu utbildats genom riksförbundets skolinformatörsutbildning.

  Skolinspektionen skriver även i sin rapport att “Det som ofta saknas är möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer.” – vilket är centrala frågeställningar i RFSL:s skolinformation. Vi ser därför att det vi har att erbjuda går hand i hand med de brister som Skolinspektionen rapporterar om.

  Genom att utöka skolinformationen vill vi i RFSL Uppsala fortsätta hjälpa länets skolor i deras arbete med hbtq-frågor. Vi har länge kunnat erbjuda skolinformation i varierande utsträckning, och det glädjer oss att informatörsgruppen efter ett par år av minskande engagemang nu utökas för att bättre täcka upp för det stora behovet vi ser i länet.

  Alla skolinformatörer som arbetar för RFSL Uppsala är idag volontärer, som med ett brinnande intresse för pedagogik och hbtq-frågor väljer att ge sin tid för att utbilda skolklasser – vilket leder till att vi kan erbjuda skolinformationspass till ett pris skolor kan ha råd med. Intäkterna från utbildningstillfällena går till att utveckla verksamheten och stärka undervisningen i normer och hbtq-frågor till fler behövande aktörer.

  Med fler aktiviteter än dagar på månaden är RFSL Uppsala en aktiv och växande avdelning av RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter  – som växer kraftigt även på nationell nivå. Förutom skolinformation arbetar föreningen med politiskt arbete, sociala nätverk, juridiskt stöd för hbtq-asylsökande, Uppsalas pridefestival WelcomeOUT och mycket mer.

  Skolinformationen bokas via utbildning@uppsala.rfsl.se. Det går även att läsa mer här.

  Mer om Skolinspektionens rapport finns här.