Pressmeddelanden

RFSL

Välkommen till RFSL Uppsalas nyhetsarkiv – läs översikten för varje artikel eller klicka de röda länkarna för att direkt ladda ner en PDF version.

 • RFSL Uppsalas sammanfattning av RFSL:s valrapport 2018

  21 Aug 2018 – RFSL Uppsalas sammanfattning av RFSL:s valrapport 2018

  Under EuroPride i Stockholm släppte RFSL sin valrapport (hbtq-rösta.nu), som kartlägger hur partierna har röstat i hbtq-frågor och hur partiernas riksdagskandidater tycker i viktiga hbtq-frågor framöver. Nu har RFSL Uppsala tagit fram en sammanfattning på valrapporten som fokuserar på kandidaterna i Uppsala valkrets.


  Precis som vårt förbund är RFSL Uppsala en partipolitisk obunden, men högst politisk förening. Utöver vårt påverkansarbete vi bedriver gentemot bl.a. kommun och region bedriver vi en mängd olika verksamheter. Bland annat anordnar vi en mängd regelbundna sociala och stöttande träffar, arrangerar Uppsalas årliga pridefestival WelcomeOUT, håller i utbildningar och skolinformation, ger asylrådgivning till hbtq-asylsökande, erbjuder svenskakurser för nyanlända hbtq-personer och är nu i uppstarten av Uppsalas hbtq-psykologmottagning. Vi har en avdelning att vara stolt över, med verksamheter som alla bygger på ett uppdrag och politiskt ställningstagande; att stärka hbtq-personers rättigheter.

  I detta uppdrag ser jag det som en självklarhet att belysa våra frågor inför valet, och hur våra partier ser på de frågorna.

  Tillsammans med den fullständiga rapporten (hbtq-rösta.nu), sammanfattningen du kan läsa här och politikerutfrågningen den 21 augusti, hoppas jag att vi kan förenkla för väljare i Uppsala valkrets att hbtq-rösta på samtliga tre nivåer. Jag rekommenderar också starkt att ta del av partiledardebatten från EuroPride i Stockholm och den hbtq-politiska debatten från Syregården i Almedalen – som båda går att se online.

  Som vår förbundsordförande nämner är de enda vi inte samarbetar med eller pratar med i vårt påverkansarbete Sverigedemokraterna – de har inte stöttat en enda hbtq-reform den senaste mandatperioden och ställer sig inte bakom något av våra ställningstaganden. Med samtliga övriga partier som nämns i denna sammanfattning ser jag fram emot att även efter valet fortsätta bygga en relation. 2015 kom Uppsala kommun på delad 34:e plats i RFSL:s kommunundersökning. Vi hoppas att vi har kommit en bit sedan dess, men det finns onekligen saker vi har kvar att göra innan vi kan tävla om förstaplatsen. Där behövs både civilsamhället och kommunen, framförallt tillsammans. Detsamma gäller såklart även på regionnivå.

  Tillsammans är jag övertygad om att vi i Uppsala, om vi arbetar tillsammans och prioriterar arbetet, kan bli en föregångare i Sverige i hbtq-frågor. Det är den visionen jag vill att vi alla delar.

  Vi är alla med och bygger både Uppsalas och Sveriges framtid.
  Saga Joakim Karlsson,
  ordförande RFSL Uppsala

 • RFSL Uppsala anställer hbtqi*-kompetent psykolog

  27 Maj 2018 – RFSL Uppsala anställer hbtqi*-kompetent psykolog

  2018-06-20 – Denna tjänst är tillsatt.

  Den idéella föreningen RFSL Uppsala, som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, har i veckan fått medel från Region Uppsala för att för första gången anställa en legitimerad och hbtqi-kompetent psykolog (50% omfattning).

  RFSL Uppsala har idag en hel del sociala träffar, dit deltagare ofta söker sig för stöd. Detta sker vanligtvis i formen av gruppträffar, men volontärer som håller i dessa träffar har ibland även privata stödsamtal med medlemmar. Genom vår verksamhet har vi även sett ett stort behov av professionellt, hbtqi-kompetent stöd samt terapi, en insats som vi ser inte helt når ut till målgruppen idag i Uppsala.

  Liknande initiativ i städer som Göteborg och Örebro har varit mycket lyckade, och vi hoppas att detta inte bara ska säkerställa att medlemmar kan få hbtqi-kompetent vård; det uttalade målet är att satsningen även leder till att personer som idag inte söker sig till vården på grund av bristande tillit ska våga söka sig till oss, eller när den befintliga vården inte är välanpassad eller ger ett korrekt bemötande. Också hbtqi-personer som av ekonomiska eller administrativa skäl inte kan nyttja den allmänna vården får här den hjälp de behöver.

  Bakgrund

  RFSL Uppsala har utformat tjänsten tillsammans med Maria Kindstedt, legitimerad psykolog och specialist på hbtq-frågor inom psykiatri. Maria Kindstedt skriver i sin forskningsansökan; “Socialstyrelsen senaste studie (2016) visar att risken för ångest och depression är dubbelt så hög bland vuxna hbtq-personer som hos resterande befolkning. Bland yngre kvinnor i hbtq-gruppen är risken för alkoholmissbruk sju gånger högre än bland övriga befolkningen. Även mortaliteten är högre i hbtq-gruppen på grund av suicid och HIV/AIDS. Det finns även en större prevalens av allvarligare sjukdomar som psykos samt ett större bruk av psykofarmaka.

  Tidigare studier från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor visar att 25% av unga homo- och bisexuella kvinnor försökt ta sitt eget liv. I dessa studier rapporterar 65% av unga kvinnor och 48% av unga män att de har blivit bemötta på ett dåligt sätt inom sjukvården och har ett lågt förtroende för vården.

  I en jämförande studie 2017 mellan fem olika länder i Europa (Sverige, Spanien, Polen, Serbien och Georgien) visade det sig att transpersoner i Sverige mådde näst sämst. Endast transpersoner i Georgien rapporterade sämre hälsa. I denna studie angav 62% av de svenska svaranden att de drar sig för att besöka vården. Detta trots att 59,5% av svenska vårdgivare som svarat på enkäten genomgått utbildning kring transfrågor; en klart högre andel än övriga länder som deltog i studien. RFSL gick i samband med studien ut med ett pressmeddelande och kommenterade att 5% av Sveriges befolkning anger sin hälsa som dålig i stort, jämfört med de 39% transpersoner som i studien rapporterade sin hälsa som dålig i stort. I pressmeddelandet lyfts en efterfrågan av yngre specialistläkare och psykologer som är mer lämpade och kunniga kring trans (hbtq).”

  RFSLs rapport Förtroende att stärka visar även den på en stor misstro (ca 25%) och osäkerhet (ytterligare ca 15%) mot sjukvården hos hbtq-personer. Hos transpersoner var misstron i rapporten ännu högre, ca 40%.

   

  * I hbtqi inkluderar vi samtliga med normbrytande romantisk läggning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och/eller könskaraktäristiska

 • RFSL Uppsala anställer kanslipersonal

  27 Maj 2018 – RFSL Uppsala anställer kanslipersonal

  Denna tjänst är redan tillsatt

  Den idéella föreningen RFSL Uppsala, som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, har i veckan fått medel från Region Uppsala för att för första gången anställa kanslipersonal (40% omfattning).

  De senaste åren har föreningen sett en kraftig expansion. Många av initiativen som finns idag är självorganiserade med hjälp av volontärer, men storleken på föreningen innebär ändå ett större administrativt arbete än tidigare. Styrelsen i RFSL Uppsala ser att en kanslitjänst kommer att innebära att verksamheten som finns idag blir hållbar på sikt, och är en nödvändighet för framtida expansion.

  Kanslipersonalen på RFSL Uppsala kommer bl.a. att arbeta med kommunikation och information, samordning av utbildningverksamheten, ekonomi samt att stötta styrelsen och övrig verksamhet i föreningen.
  Förutom att göra föreningens verksamhet och volontärers engagemang hållbara genom avlastning kommer en kanslitjänst innebära en hel del andra positiva förändringar. Bl.a. kommer det möjliggöra en stärkt samverkan med aktörer som är verksamma under ordinarie arbetstider, däribland regionen, Uppsala läns kommuner samt likasinnade föreningar som redan idag har kanslipersonal. I arbetsbeskrivningen finns det också med att den anställde ska verka för en stark hbtqi-rörelse för unga i Uppsala län.

  Medlen som har getts gäller till slutet av 2018, men föreningen hoppas på att goda uppvisade resultat kommer innebära möjlighet till fortsatt stöd från Region Uppsala för denna tjänst.

 • RFSL Uppsala anställer Newcomers-organisationsutvecklare

  27 Maj 2018 – RFSL Uppsala anställer Newcomers-organisationsutvecklare

  Denna tjänst är redan tillsatt

  Den idéella föreningen RFSL Uppsala, som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, har fått medel från Länsstyrelsen för att för första gången anställa personal för att stärka vårt Newcomersinitiativ (20% omfattning).

  Newcomers har under flera år varit en viktig del av RFSL Uppsala, vilket inte minst syns i vår pridefestival WelcomeOUT, som har haft ett uttalat Newcomers-fokus. Förra året inledde vi även ett samarbete med Patrick Bazanye, och i år har vi startat med Newcomers-träffar varje tisdag och till och med en kurs i vardagssvenska tillsammans med Studiefrämjandet.

  Med de medel vi fått från Länsstyrelsen kommer vi kunna kraftigt stärka och utöka den verksamhet vi har för Newcomers. Vi kommer att kunna nå ut bättre, stötta bättre och arbeta bättre för Newcomers rättigheter!

 • Storsatsning på skolinformation

  23 Apr 2018 – Storsatsning på skolinformation

  Den ideella föreningen RFSL Uppsala gör i år en storsatsning på den volontärdrivna skolinformationen, en särskilt aktuell satsning då Skolinspektionen i år rapporterar om “Stora brister i undervisningen om normer och HBTQ-frågor” i landets skolor.

  I satsningen går RFSL Uppsala från att ha 1 aktiv skolinformatör till hela 7. Syftet med skolinformationen är att nå ut till högstadie- och gymnasieklasser över hela länet och utbilda i frågor som berör hbtq, normer och samhällsstrukturer. Satsningen innebär, förutom rekrytering av 2 tidigare skolinformatörer, att ytterligare 4 informatörer nu utbildats genom riksförbundets skolinformatörsutbildning.

  Skolinspektionen skriver även i sin rapport att “Det som ofta saknas är möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer.” – vilket är centrala frågeställningar i RFSL:s skolinformation. Vi ser därför att det vi har att erbjuda går hand i hand med de brister som Skolinspektionen rapporterar om.

  Genom att utöka skolinformationen vill vi i RFSL Uppsala fortsätta hjälpa länets skolor i deras arbete med hbtq-frågor. Vi har länge kunnat erbjuda skolinformation i varierande utsträckning, och det glädjer oss att informatörsgruppen efter ett par år av minskande engagemang nu utökas för att bättre täcka upp för det stora behovet vi ser i länet.

  Alla skolinformatörer som arbetar för RFSL Uppsala är idag volontärer, som med ett brinnande intresse för pedagogik och hbtq-frågor väljer att ge sin tid för att utbilda skolklasser – vilket leder till att vi kan erbjuda skolinformationspass till ett pris skolor kan ha råd med. Intäkterna från utbildningstillfällena går till att utveckla verksamheten och stärka undervisningen i normer och hbtq-frågor till fler behövande aktörer.

  Med fler aktiviteter än dagar på månaden är RFSL Uppsala en aktiv och växande avdelning av RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter  – som växer kraftigt även på nationell nivå. Förutom skolinformation arbetar föreningen med politiskt arbete, sociala nätverk, juridiskt stöd för hbtq-asylsökande, Uppsalas pridefestival WelcomeOUT och mycket mer.

  Skolinformationen bokas via utbildning@uppsala.rfsl.se. Det går även att läsa mer här.

  Mer om Skolinspektionens rapport finns här.