Politics

RFSL

Welcome to RFSL Uppsala’s political platform – read the summary for each article or click the red links to directly download a PDF version. Some of the articles are only available in Swedish.

 • – Transmission - Trans Clothes Chearity Autumn 2020

  Are you or someone you know in need of clothes?

  We have recieve clothes for the Transmission to give away to transpeople. The clothes has been donated from the general public and are mostly feminin clothes.

  Do you want to know more about the clothes available and visit to see or try them?

  We ask you to send us a notification about interest to uppsala@rfsl.se or to our Facebook page.
  This is a precausion to make the distribution as safe as possible from a Covid-19 aspekt.

   

 • A New Hope for Uppsala LGBTQ Psychologist Practice (Swedish)

  – A New Hope for Uppsala LGBTQ Psychologist Practice (Swedish)

  Idag den 19 juni presenterade SKL (Sveriges kommuner och landsting) och regeringen en förnyad överenskommelse på 1,16 miljarder kronor för att arbeta med psykisk ohälsa, varav 42 610 280 kronor kommer att fördelas till Region Uppsala. Detta är samma överenskommelse som 2018 bland annat ledde till finansieringen av Uppsala hbtq-psykologmottagning – Sveriges första psykologmottagning med specialistkompetens i hbtq-psykologi, som drevs under sex månader av RFSL Uppsala.

  Sedan årsskiftet har Uppsala hbtq-psykologmottagning varit nedlagd, som en följd av att överenskommelsen mellan SKL och regeringen legat vilande och att Region Uppsala själva inte finansierat verksamheten från annat håll. Att överenskommelsen nu återigen drar igång innebär att det finns ett nytt hopp för en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  I årets överenskommelse lyfts hbtq-personer och transpersoner fram som prioriterade målgrupper, vilket är i linje med det aktuella forskningsläget kring hbtq-personers psykiska ohälsa, misstro till vården och suicidrisk. Även för Region Uppsala är detta en uttalad riskgrupp i sitt suicidpreventiva arbete. Dessutom betonar överenskommelsen vikten av den specialiserade vården. Bland annat nämns att evidensbaserade behandlingsmetoder inte används i tillräcklig utsträckning i landet. Detta går hand i hand med Uppsala hbtq-psykologmottagning, som med sin grund i hbtq-psykologi var den första psykologmottagningen i Sverige som arbetade med evidensbaserade behandlingsmetoder för att bemöta just hbtq-personers psykiska ohälsa och minoritetsstress. Detta är ett kompetensområde som är stort i många andra länder men där Sverige tyvärr fortfarande ligger efter.

  Från vår utvärdering av verksamheten 2018 kan vi se att Uppsala hbtq-psykologmottagning varit mycket framgångsrik. Hbtq-psykologmottagningen fullbokades redan under den första verksamhetsmånaden, och i frågor kring tillgänglighet, bemötande, delaktighet och förtroende samt nöjdhet fick Uppsala hbtq-psykologmottagning mellan 8,9 och 9,9 i medelvärde på samtliga frågor av besökanden, där 10 var högsta betyg. Det går även att se att hbtq-psykologmottagningen, trots glesa kontakter, överlag få tillfällen samt en begränsad verksamhetstid, ledde till en mindre grad av depressionssymptom och en ökad livstillfredsställelse. Mottagningen har alltså både nått ut till målgruppen och visat på ett gott resultat på en mycket kort tid. Även allmänheten har visat ett stort intresse av en hbtq-psykologmottagning i Uppsala. Inför uppstarten 2018 samlades nästan 27 000 kronor in via donationer, och efter nedläggningen vid årsskiftet har över 3 400 personer skrivit under vår namninsamling för att rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  Det är just nu för tidigt för att veta hur dessa medel kommer att fördelas av regionen, men vi i RFSL Uppsala hoppas innerligt att Uppsala hbtq-psykologmottagning nu får möjlighet att starta upp igen och fortsätta sin livsviktiga verksamhet. En fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning är en viktig del i RFSL Uppsalas regionpolitiska program och föreningens högst prioriterade verksamhetsmål för 2019. Även nationellt lyfter RFSL behovet av specifika hälsofrämjande insatser för hbtqi-personer i hela landet.

  Under våren har vi i RFSL Uppsala varit i kontakt med Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet och diskuterat det stora behovet av specialiserad vård som bygger på hbtq-psykologi, och hoppas nu att partierna tar chansen med dessa tilldelade medel att återuppliva den verksamhet vi tillsammans startade upp 2018.

 • RFSL Uppsala's Municipal Political Programme (Swedish)

  – RFSL Uppsala's Municipal Political Programme (Swedish)

  På årsmötet 2019 antog RFSL Uppsala ett kommunpolitiskt program, som överlämnades till kommunstyrelsen den 29 mars.

  2015 kom Uppsala kommun på delad 34:e plats i RFSL:s kommunundersökning. Vi har kommit en bit sedan dess, men det finns onekligen saker vi har kvar att göra innan vi kan tävla om förstaplatsen. Där behövs både civilsamhället och kommunen, framförallt tillsammans.

  Detta kommunpolitiska program innehåller fyra områden där hbtqi-personers rättigheter behöver stärkas i Uppsala kommun.

  Klicka på rubriken för att ta del av programmet!

 • RFSL Uppsala's Regional Political Programme (Swedish)

  23 Mar 2019 – RFSL Uppsala's Regional Political Programme (Swedish)

  At the annual meeting 2019 RFSL Uppsala adopted a regional political programme, that was handed over to the regional board the 14th of March.

  RFSL Uppsala want Uppsala county to be leading on LGBTQI topics. For this the civic society, the region and the municipalities are needed, especially together.

  This regional policy program contains four areas in which the rights of LGBTQI persons need to be strengthened in Region Uppsala.

  Click on the headline to get to the programme!

 • Uppsala LGBTQ Psychologist Practice (Swedish)

  17 Mar 2019 – Uppsala LGBTQ Psychologist Practice (Swedish)

  Under andra halvan av 2018 startade RFSL Uppsala, med stöd från Region Uppsala, Sveriges första och enda psykologmottagning med specialistkompetens i hbtq-psykologi/psykoterapi som drevs helt av legitimerade kliniska psykologer. På grund av ett förändrat ekonomiskt läge nationellt har Region Uppsala nu beslutat att inte från eget håll finansiera en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning. Mottagningen har därför legat nedlagd sedan årsskiftet.

  Redan under den första verksamhetsmånaden fullbokades hbtq-psykologmottagningen, trots hbtq-personers generellt stora misstro till vården. I slutet av 2018 utvärderade RFSL Uppsala mottagningen, där besökanden fick svara på frågor kring tillgänglighet, bemötande, delaktighet och förtroende samt nöjdhet. Frågorna fick mellan 8,9 och 9,9 i medelvärde på samtliga frågor, där 10 var högsta betyg. Det går även att se att mottagningen, trots glesa kontakter, överlag få tillfällen samt en väldigt begränsad verksamhetstid, ledde till en mindre grad av depressionssymptom och en ökad livstillfredsställelse. Mottagningen har alltså både nått ut till målgruppen och visat på ett gott resultat på en mycket kort tid. Jämför detta med att 62% av svenska transpersoner uppger att de drar sig för att besöka vården, trots att 59,5% av svenska vårdgivare i samma undersökning genomgått utbildning i transfrågor. Enbart kompetenshöjande åtgärder, trots vikten av att förbättra hela vården, räcker alltså inte till.

  På grund av hbtq-personers generellt höga psykiska ohälsa, suicidrisk och misstro till vården anser vi att det är bekymmersamt att inte se över en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning när mottagningen redan visat på goda resultat. Vi vädjar därför till Region Uppsala att ändra sitt beslut och hitta en lösning för att rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  Uppsala hbtq-psykologmottagning var Sveriges första psykologmottagning som byggde på specialistkompetens och evidensbaserade metoder för att arbeta med just hbtq-personers psykiska ohälsa och minioritetsstress. Region Uppsala har inte råd att låta den kompetensen och de goda resultaten gå till spillo.

 • RFSL Uppsala's Summary of RFSL's Election Report 2018

  19 Aug 2018 – RFSL Uppsala's Summary of RFSL's Election Report 2018

  During EuroPride in Stockholm RFSL released their election report (hbtq-rösta.nu), looking into how the parties have voted in LGBTQ issues and the opinions of the parliamentary candidate’s from each party in important LGBTQ-issues looking forward. Now RFSL Uppsala have made a summary of the election report focusing on the candidates in the Uppsala electoral district.


  Just as our federation, RFSL Uppsala is a nonpartisan, but highly political organisation. In addition to our advocacy work towards e.g. the municipality and the region, we conduct a variety of activities. Among others, we organise a number of regular social and supportive meetings, arrange Uppsala’s annual pride festival WelcomeOUT, hold education and school information, provide asylum counseling to LGBTQ asylum seekers, offer Swedish courses for newly arrived LGBTQ people and are now in the startup phase of Uppsala’s LGBTQ psychologist reception. We have a department to be proud of, with activities that are all founded on a mission and political vision; to strengthen the rights of LGBTQ people.

  In this mission, I see it as a given to highlight our issues for the election, as well as the opinions on these in our parties.

  Together with the full report (hbtq-rösta.nu), the summary you can read here, and the political debate on August the 21st, I hope that we can make it easier for voters in the Uppsala electoral district to “LGBTQ vote” on all three levels. I also highly recommend to take part of the party leader debate from EuroPride in Stockholm as well as the LGBTQ political debate from Syregården in Almedalen – both available for streaming online.

  As our federation chairperson mentions, the only ones we do not collaborate with or talk with in our advocacy work is Sverigedemokraterna – they have not supported a single LGBTQ reform the last term, and do not endorse any of our political positions. With all other parties mentioned in this summary, I look forward to continue building a relationship – even after the election. In 2015 Uppsala municipality came in shared 34th place in RFSL’s municipality inspection. We hope we have come further since then, but there are undeniably things we have left to do before we can compete for the first place. Both civil society and the municipality are needed in this work, especially together. The same applies, of course, also at a regional level.

  Together, I am convinced that we in Uppsala, if we work together and prioritise the work, can become a pioneer in Sweden in LGBTQ issues. It is that ambition I want us all to share.

  We are all part of building the future of both Uppsala and Sweden.
  Saga Joakim Karlsson,
  ordförande RFSL Uppsala