Politik

RFSL

Välkommen till RFSL Uppsalas politiska plattform – läs översikten för varje artikel eller klicka de röda länkarna för att direkt ladda ner en PDF version.

 • Nytt hopp för Uppsala hbtq-psykologmottagning!

  – Nytt hopp för Uppsala hbtq-psykologmottagning!

  Idag den 19 juni presenterade SKL (Sveriges kommuner och landsting) och regeringen en förnyad överenskommelse på 1,16 miljarder kronor för att arbeta med psykisk ohälsa, varav 42 610 280 kronor kommer att fördelas till Region Uppsala. Detta är samma överenskommelse som 2018 bland annat ledde till finansieringen av Uppsala hbtq-psykologmottagning – Sveriges första psykologmottagning med specialistkompetens i hbtq-psykologi, som drevs under sex månader av RFSL Uppsala.

  Sedan årsskiftet har Uppsala hbtq-psykologmottagning varit nedlagd, som en följd av att överenskommelsen mellan SKL och regeringen legat vilande och att Region Uppsala själva inte finansierat verksamheten från annat håll. Att överenskommelsen nu återigen drar igång innebär att det finns ett nytt hopp för en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  I årets överenskommelse lyfts hbtq-personer och transpersoner fram som prioriterade målgrupper, vilket är i linje med det aktuella forskningsläget kring hbtq-personers psykiska ohälsa, misstro till vården och suicidrisk. Även för Region Uppsala är detta en uttalad riskgrupp i sitt suicidpreventiva arbete. Dessutom betonar överenskommelsen vikten av den specialiserade vården. Bland annat nämns att evidensbaserade behandlingsmetoder inte används i tillräcklig utsträckning i landet. Detta går hand i hand med Uppsala hbtq-psykologmottagning, som med sin grund i hbtq-psykologi var den första psykologmottagningen i Sverige som arbetade med evidensbaserade behandlingsmetoder för att bemöta just hbtq-personers psykiska ohälsa och minoritetsstress. Detta är ett kompetensområde som är stort i många andra länder men där Sverige tyvärr fortfarande ligger efter.

  Från vår utvärdering av verksamheten 2018 kan vi se att Uppsala hbtq-psykologmottagning varit mycket framgångsrik. Hbtq-psykologmottagningen fullbokades redan under den första verksamhetsmånaden, och i frågor kring tillgänglighet, bemötande, delaktighet och förtroende samt nöjdhet fick Uppsala hbtq-psykologmottagning mellan 8,9 och 9,9 i medelvärde på samtliga frågor av besökanden, där 10 var högsta betyg. Det går även att se att hbtq-psykologmottagningen, trots glesa kontakter, överlag få tillfällen samt en begränsad verksamhetstid, ledde till en mindre grad av depressionssymptom och en ökad livstillfredsställelse. Mottagningen har alltså både nått ut till målgruppen och visat på ett gott resultat på en mycket kort tid. Även allmänheten har visat ett stort intresse av en hbtq-psykologmottagning i Uppsala. Inför uppstarten 2018 samlades nästan 27 000 kronor in via donationer, och efter nedläggningen vid årsskiftet har över 3 400 personer skrivit under vår namninsamling för att rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  Det är just nu för tidigt för att veta hur dessa medel kommer att fördelas av regionen, men vi i RFSL Uppsala hoppas innerligt att Uppsala hbtq-psykologmottagning nu får möjlighet att starta upp igen och fortsätta sin livsviktiga verksamhet. En fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning är en viktig del i RFSL Uppsalas regionpolitiska program och föreningens högst prioriterade verksamhetsmål för 2019. Även nationellt lyfter RFSL behovet av specifika hälsofrämjande insatser för hbtqi-personer i hela landet.

  Under våren har vi i RFSL Uppsala varit i kontakt med Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet och diskuterat det stora behovet av specialiserad vård som bygger på hbtq-psykologi, och hoppas nu att partierna tar chansen med dessa tilldelade medel att återuppliva den verksamhet vi tillsammans startade upp 2018.

 • RFSL Uppsalas kommunpolitiska program

  – RFSL Uppsalas kommunpolitiska program

  På årsmötet 2019 antog RFSL Uppsala ett kommunpolitiskt program, som överlämnades till kommunstyrelsen den 29 mars.

  2015 kom Uppsala kommun på delad 34:e plats i RFSL:s kommunundersökning. Vi har kommit en bit sedan dess, men det finns onekligen saker vi har kvar att göra innan vi kan tävla om förstaplatsen. Där behövs både civilsamhället och kommunen, framförallt tillsammans.

  Detta kommunpolitiska program innehåller fyra områden där hbtqi-personers rättigheter behöver stärkas i Uppsala kommun.

  Klicka på rubriken för att ta del av programmet!

 • RFSL Uppsalas regionpolitiska program

  24 mar 2019 – RFSL Uppsalas regionpolitiska program

  På årsmötet 2019 antog RFSL Uppsala ett regionpolitiskt program, som överlämnades till regionstyrelsen den 14 mars.

  RFSL Uppsala vill att Uppsala län ska vara ledande i hbtqi-frågor. Där behövs civilsamhället, regionen och kommunerna, framförallt tillsammans.

  Detta regionpolitiska program innehåller fyra områden där hbtqi-personers rättigheter behöver stärkas i Region Uppsala.

  Klicka på rubriken för att ta del av programmet!

 • Uppsala hbtq-psykologmottagning

  18 mar 2019 – Uppsala hbtq-psykologmottagning

  Under andra halvan av 2018 startade RFSL Uppsala, med stöd från Region Uppsala, Sveriges första och enda psykologmottagning med specialistkompetens i hbtq-psykologi/psykoterapi som drevs helt av legitimerade kliniska psykologer. På grund av ett förändrat ekonomiskt läge nationellt har Region Uppsala nu beslutat att inte från eget håll finansiera en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning. Mottagningen har därför legat nedlagd sedan årsskiftet.

  Redan under den första verksamhetsmånaden fullbokades hbtq-psykologmottagningen, trots hbtq-personers generellt stora misstro till vården. I slutet av 2018 utvärderade RFSL Uppsala mottagningen, där besökanden fick svara på frågor kring tillgänglighet, bemötande, delaktighet och förtroende samt nöjdhet. Frågorna fick mellan 8,9 och 9,9 i medelvärde på samtliga frågor, där 10 var högsta betyg. Det går även att se att mottagningen, trots glesa kontakter, överlag få tillfällen samt en väldigt begränsad verksamhetstid, ledde till en mindre grad av depressionssymptom och en ökad livstillfredsställelse. Mottagningen har alltså både nått ut till målgruppen och visat på ett gott resultat på en mycket kort tid. Jämför detta med att 62% av svenska transpersoner uppger att de drar sig för att besöka vården, trots att 59,5% av svenska vårdgivare i samma undersökning genomgått utbildning i transfrågor. Enbart kompetenshöjande åtgärder, trots vikten av att förbättra hela vården, räcker alltså inte till.

  På grund av hbtq-personers generellt höga psykiska ohälsa, suicidrisk och misstro till vården anser vi att det är bekymmersamt att inte se över en fortsättning av Uppsala hbtq-psykologmottagning när mottagningen redan visat på goda resultat. Vi vädjar därför till Region Uppsala att ändra sitt beslut och hitta en lösning för att rädda Uppsala hbtq-psykologmottagning.

  Uppsala hbtq-psykologmottagning var Sveriges första psykologmottagning som byggde på specialistkompetens och evidensbaserade metoder för att arbeta med just hbtq-personers psykiska ohälsa och minioritetsstress. Region Uppsala har inte råd att låta den kompetensen och de goda resultaten gå till spillo.

 • RFSL Uppsalas sammanfattning av RFSL:s valrapport 2018

  20 aug 2018 – RFSL Uppsalas sammanfattning av RFSL:s valrapport 2018

  Under EuroPride i Stockholm släppte RFSL sin valrapport (hbtq-rösta.nu), som kartlägger hur partierna har röstat i hbtq-frågor och hur partiernas riksdagskandidater tycker i viktiga hbtq-frågor framöver. Nu har RFSL Uppsala tagit fram en sammanfattning på valrapporten som fokuserar på kandidaterna i Uppsala valkrets.


  Precis som vårt förbund är RFSL Uppsala en partipolitisk obunden, men högst politisk förening. Utöver vårt påverkansarbete vi bedriver gentemot bl.a. kommun och region bedriver vi en mängd olika verksamheter. Bland annat anordnar vi en mängd regelbundna sociala och stöttande träffar, arrangerar Uppsalas årliga pridefestival WelcomeOUT, håller i utbildningar och skolinformation, ger asylrådgivning till hbtq-asylsökande, erbjuder svenskakurser för nyanlända hbtq-personer och är nu i uppstarten av Uppsalas hbtq-psykologmottagning. Vi har en avdelning att vara stolt över, med verksamheter som alla bygger på ett uppdrag och politiskt ställningstagande; att stärka hbtq-personers rättigheter.

  I detta uppdrag ser jag det som en självklarhet att belysa våra frågor inför valet, och hur våra partier ser på de frågorna.

  Tillsammans med den fullständiga rapporten (hbtq-rösta.nu), sammanfattningen du kan läsa här och politikerutfrågningen den 21 augusti, hoppas jag att vi kan förenkla för väljare i Uppsala valkrets att hbtq-rösta på samtliga tre nivåer. Jag rekommenderar också starkt att ta del av partiledardebatten från EuroPride i Stockholm och den hbtq-politiska debatten från Syregården i Almedalen – som båda går att se online.

  Som vår förbundsordförande nämner är de enda vi inte samarbetar med eller pratar med i vårt påverkansarbete Sverigedemokraterna – de har inte stöttat en enda hbtq-reform den senaste mandatperioden och ställer sig inte bakom något av våra ställningstaganden. Med samtliga övriga partier som nämns i denna sammanfattning ser jag fram emot att även efter valet fortsätta bygga en relation. 2015 kom Uppsala kommun på delad 34:e plats i RFSL:s kommunundersökning. Vi hoppas att vi har kommit en bit sedan dess, men det finns onekligen saker vi har kvar att göra innan vi kan tävla om förstaplatsen. Där behövs både civilsamhället och kommunen, framförallt tillsammans. Detsamma gäller såklart även på regionnivå.

  Tillsammans är jag övertygad om att vi i Uppsala, om vi arbetar tillsammans och prioriterar arbetet, kan bli en föregångare i Sverige i hbtq-frågor. Det är den visionen jag vill att vi alla delar.

  Vi är alla med och bygger både Uppsalas och Sveriges framtid.
  Saga Joakim Karlsson,
  ordförande RFSL Uppsala